POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 March 2015

Press Note


    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
   (¥Éưøï E¯ÁSÉ)

¸ÀASÉå: ¸ÀAUÀæºÀ/01/¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ/ºÀgÁdÄ/2014-15         ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
                                       PÀ®§ÄgÀV, ¢£ÁAPÀ: 09/03/2015.

C¢ü¸ÀÆZÀ£É
 mÉAqÀgï ºÁUÀÆ ºÀgÁdÄ

                   «µÀAiÀÄ: PÀ®§gÀÄV f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ
                          ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß mÉAqÀgï ºÁUÀÆ §»gÀAUÀ
                          ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
** ** **

      F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ rJDgï PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß mÉAqÀgï ºÁUÀÆ §»gÀAUÀ ºÀgÁf£À ªÀÄÆ®PÀ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 
      
       mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ gÀÆ. 3,000/- oÉêÀt ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ®§ÄgÀVgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀnÖ gÀ¹Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  mÉÃAqÀgï£À°è ºÀtzÀ ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß CAQ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À°è §gÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.  AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀzÀ mÉAqÀgï ¸ÀªÁ®ÄzÁgÀgÀ oÉêÀt ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ºÉaÑ£À ©qï ªÀiÁr AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ ¥ÀÆwð ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÁåmï vÉjUÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÁªÀw¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ¸ÀzÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀt¢AzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÁV¸À®Ä ©qïzÁgÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.  mÉAqÀgï ºÁUÀÆ §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

       ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 08472-263606£ÉÃzÀÝPÉÌ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå:
¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
¥ÀæªÀiÁt
01
PÀAa£À vÀ¥É° ªÀÄÄZÀѼÀ ¸ÀAUÀæºÀ
03
02
PÀAa£À ¨sÀUÉÆÃtÂ
01
03
PÀAa£À PÉÆüÀªÉ
02
04
PÀAa£À PÉÆüÀªÉ
02
05
vÁªÀÄæzÀ ºÁAqÉ
01
06
PÀAa£À ºÁ®ÄPÁ¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÆÃtÂ
01
07
¥ÀÄ£Á ¥ÀgÁvÀ
02
08
PÀAa£À ¤Ãj£À mÁQ
01
09
vÁªÀÄæzÀ ¸ÀtÚ PÀgÀAr
02
10
næü£ï PÁåjAiÀÄgï (£Á®ÄÌ SÁ¤)
02
11
dgÀªÀÄ£ï §UÉÆÃtÂ
02
12
¹ÖÃ¯ï §PÉÃmï
02
13
PÀ©ât PÀqÁ¬Ä
01
14
PÀ©ât mÉæøï
01
15
±ÉÆÃ¯É PÁåªÀÄgÁ
02
16
vÁªÀÄæzÀ zÉîeÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀtÚªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀÅ)
04
17
¥ÀgÀvÀ ¸ÀtÚzÀÄÝ
01
18
¸ÁÖ¥ï ¨ÁPïì PÀnÖUÉAiÀÄzÀÄ (1,2,3)
01
19
vÁªÀÄæzÀ ºÁAqÉ aPÀÌzÀÄ
01
20
l¥Á® ¥ÉnÖUÉ PÀ©âtzÀÄ
02
21
Erè UÉæöÊAqÀgï
01
22
dªÀÄð£À Erè ¥ÁvÉæ
01
23
PÀ©ât ¨ÁågÀ¯ï
01
24
©d°UÀ¼ÀÄ
04
25
C±ÉÆÃPÀ PÀAa£À ªÀÄÆwð
01
26
SÁQ ¨Ár ¥ÉÆæÃmÉPÀÖgï
80
27
PÀ©âtzÀ §ÄnÖ (¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ)
50
28
UÀÄzÀÝ°
06
29
PÀ©âtzÀ ºÁj
05
30
ºÉ¯Éämï
100
31
vÀÆPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ
01
32
PÀÆqÀUÉÆîÄ
10
33
PÀĦð
30
34
PÀ©âtzÀ PÉÆqÀ°UÀ¼ÀÄ
10
35
PÀ©âtzÀ ZÉÃgïì
54
36
PÀ©âtzÀ PÀ¥ÁlÄ
01
37
PÀ©âtzÀ PÉÆqÀ
01
38
¸ÉÆÖêÀ
02
39
¸ÉÊPÀ¯ï
01
40
PÀ©âtzÀ §PÉÃmï
11
41
mÉʦAUï ªÀIJãï
05
42
PÁlzÀ KtÂ
15
43
vÀÆPÀzÀ ªÀIJãÀ
01
44
¨ÉAZï ¸ÁÖöåAqï
13
45
¯ÉÊmï PÁåA¥ï
05
46
PÀ©âtzÀ aPÀÌ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ
20
47
PÉE© «ÄlgïUÀ¼ÀÄ
02
48
¯ÉÊmï PÀªÀgï
01
49
ªÉÆÃlgï ¸ÁÖlgï
01
50
eÁ®j
01
51
d£ÀgÉÃlgï
01
52
¥sÁå£ï ¸ÁÖöåAqï
01
53
ªÀÄZÀÑgï eÁ°
14
54
PÀ©âtzÀ ©A¢UÉ
06
55
PÀ©âtzÀ gÁqï
01


   ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
PÀ®§ÄgÀV.