POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 August 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/«. 2693 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üÃ±ï ªÁå¥ÁgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §gÀÄwÛzÀÝAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ rQÌ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ zÁ°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 04/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.45 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀë £ÀA PÉ-36-6007 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ©Ã UÀÄr PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ-29 PÀÆå-9604 £ÉßzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §®UÀqÉ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀëUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄ ºÀuÉUÉ,JqÀUÁ°UÉ §®UÁ®,§®UÉÊUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉºÀĸÀ DVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯Áf PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ E¯Ád ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:04/08/09 gÀAzÀÄ 11.30 J.JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ zÁ°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁu

¢£ÁAPÀ 2/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀzÀ CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

UÀÄ£Éß. £ÀA. 157/2009 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À:

1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ

2) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ

3) ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ zÀÄUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¸ÉÖñÀ£À vÁAqÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ


 

UÀÄ£Éß. £ÀA 156/2009 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À:

1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á§tÚ JªÉÄä£ÀߪÀgÀ ¸Á|| ¨sÀAPÀ®UÁ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ w£À¨sÉÆà ¸Á| ¨sÀAPÀ®UÁ

3) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzsÀæ SÁ¸À¯ÉÃgÀ ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î

4) ºÀtªÉÄñÀ vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| gÁªÀÄwÃxÀð 5) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ §£ÀUÁgÀ ¸Á| ©üêÀÄ£À½èà 6) ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀÄå PÀ¯Á® ¸Á|| ©üêÀÄ£À½î


 

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ

¢£ÁAPÀ:05-8-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ. EgÀ±ÁzÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï ¯ÉPÀÑgÀgï ¥sÀgÁ£Á PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢:16-7-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä 1) vÀªÀĹïï, vÁ¬Ä 2) £ÀdªÀiÁ, vÀAzÉ 3) £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ 4) SÁ°ÃzÀ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ½UÉ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £À£ÀUÉ ¨É¼ÀUÁAªÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:29/09, PÀ®A:498(J) L¦¹ PÉù£À°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÀ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:71/09, PÀ®A:341,323,504,506, ¸ÀA:34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ

¢£ÁAPÀ 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¦.JªÀiï PÉÌ ¨ÉlÖzÀ½î vÁAqÁzÀ ¤Ãj£À £À°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÉÆ¸É ¤Ã¯Á¨Á¬Ä ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ°¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÆ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÁ°¤AzÀ ºÉÆzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¹zÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢ü ¦üüAiÀiÁð¢ü ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ²æà ªÀÄw »j¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁå£ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ¨ÉlÖzÀ½î, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ : ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©PÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸ÀA 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÉlÖzÀ½î.