POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢ :15-09-09 gÀAzÀÄ ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr ¸Á:rVÎ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-33 n-1663 ,1664 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀtÚ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉجÄAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÆÃ¯É ¯ÉOmï ¥ÀPÀÌzÀ°è mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ vÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀ¼É¥ÉÃoÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ. 22-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 23-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà avÀÛtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ zÁåªÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÁåªÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÁQzÀ vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ :-

    

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 23-10-09 ªÀÄzsÁåºÀß ¥À©èPï UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄjAiÀÄ£À£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUÀ ¹§âA¢ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zsÀ±ÀgÀxÀ zÁªÀf,: 18 ªÀµÀð, ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.