POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á|| «Ä®èvÀÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á§¢ÝãÀ¸Á§ ±ÉÃR EªÀgÀÄ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ §AzÀÆPÀªÁ® ªÉà ©æÃqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 35 ºÉZï 156 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß
ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §AzÁå ¸Á|| ®Qëöä UÀAeï ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J 32 PÉ 6047 CAzÁdÄ ` 20,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ ¨ÉÆUÀÄAr ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §£À¥ÀnÖ E§âgÀÆ s¸Á|| ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢: 17-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwzÀÝ 5 d£ÀjzÀÝ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ²æà GªÉÄñÀ aPÀ̪ÀÄoÀ ¦,L ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®âUÁð ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁd±ÉÃRgÀ ºÀ½UÉÆâ ¦J¸ïL (UÁæ) oÁuÉ, ºÁUÀÆ qÁ|| ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦J¸ïL r.J¸ï.©. WÀlPÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj 5 d£ÀgÀ°è 2 d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, §A¢üvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjAzÀ 1) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÀiÁåUÀfãï E®èzÀ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ® 25,000/- 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1661 ªÉƨÉʯï 3) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï PÀÆå 1 4) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Éè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉJ 32 Dgï 3214 »ÃUÉ MlÄÖ ` 53,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.