POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À UÀÄgÀqÉ ¸Á;ªÀÄ£É £ÀA. ©/6/8 ¦.qÀ§Æèöår PÁélðgÀì gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð. ¢£ÁAPÀ 11-3-2010 gÀAzÀÄ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ°è «gÉñÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¨Éæqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄzÀPÉÌ DUÀ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ£À ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7-30 ¦.JA.PÉÌ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ CA§jõÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥À PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr G¢æ ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ £À¼ÀzÀ ¥sÉÊ¥À¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :PÀĪÀiÁj £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ°AUÀ PÀĪÉÄä ¸Á: »gÉƽî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¹ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀ £ÀAvÀgÀ 1.¹zÁæªÀÄ eÉêÀVð 2.¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¢AqÀÄgÉ 3.¹zÁæªÀÄ¥Àà GqÀV 4.gÁdÄ UÀĪÀÄä 5.¥ÀæPÁ±À ZËqɱÀégÀ 6.¦ÃgÀ CºÀäzï ªÀÄįÁè 7.§¸ÀªÀgÁd ZÀ®UÉgÁ 8.²ªÀªÀgÁAiÀÄ UÉƼÉPÀgÀ ¸Á: J®ègÀÄ »gÉÆýî UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀgÀªÀgÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1.CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, 2.«ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, 3.¸ÉÆêÀÄtÚ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà GzÀ£ÀÆgÀ, ¸Á|| PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, 4.CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ªÀiÁªÀÄ£É, ¸Á|| ºÀvÀUÀÄAzÀ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è£À D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆqÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄvÀÛV ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀÄÄvÀÛV EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ«®è zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁVzÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ.DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè CA¢zÀPÉÌ UÀAqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀ¯Áè CAwAiÀiÁ CAzÀªÀ£Éà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ §®UÁ°UÉ, JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CavÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ElUÁ UáæªÀÄzÀ azÁ£ÀazÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀzÀÆvÀ vÀAzÉ.UÀt¥Àw PÁ¼É ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ElUÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 330/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :C¹¸ÉÖAmï d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-05-2005 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèò ¨ÉtÆÚgÀ, ¸Á|| PÀĸÀ£ÀÆgÀ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÓ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉtÆÚgÀ FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CdÓ£À ºÉ¸ÀgÀÄ EnÖzÀÝjAzÀ vÁ£Éà ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉtÆÚgÀ JAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï Rjâ ¸À®ÄªÁV ¸Á® ªÀÄAdÄjUÁV Cfð ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2005 gÀAzÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï¢AzÀ 3,83,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¨ÁåAQUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÁÝUÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀgÁdÄ ªÀiÁr 1,95,000/- jPÁªÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §rØ ¸ÉÃj 4,16,814/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁåAQUÉ PÀlÖzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ Væãï PÀ®gï PÁé°Ã¸ï fÃ¥À , ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛ¯Áè CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ 5343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉj¨sÉÆøÀUÁ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-04-E-3477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ »AzÉ ºÉÆgÀl DmÉÆÃjPÀë £ÀA. PÉJ-32-8921 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Uáæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀ¼À¤r ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ »ÃgÀÄ @ »gÁ¯Á® eÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ ªÁqÁ vÁAqÁ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ »ÃgÀÄ @ »gÁ¯Á® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ §gÀ¯Áè ¤£ÀßzÀÄÝ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀĪÀ¢¯Áè. CAxÁ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.