POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

22 August 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

²æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ vÀjvÁAqÁ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C°ÝºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁUÀ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀjvÁAqÁPÉÌ ©qÀÄzÁV PÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀAPÀÆgÀªÁqÁ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛªÀÄzÉå §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ©Q̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV £ÁUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄÄgÀªÀgÀ£ÀÄß UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ
fêÀPÉÌ ¨sÀAiÀĺÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 21/08/2010 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ vÀAzÉ «ªÉÃPÀ ¥ÀAgÀeÁ¥É «zÁåyð ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj £ÀUÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ n«µÀ£ï PÀÄjvÀÄ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä gÉïÉé mÁæöåPï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀlgÀ¢AzÀ PÉʬÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¤°è¹ ºÉzÀj¹ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt

²æêÀÄw.ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ NgÀUÀAn, dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà NgÀUÀAn, ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.