POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ VgÉÃ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| ªÀĺÁUÁAªÀ vÁ||f||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ eÉÆvÉ UÉÆüÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ²æà ®PÀ̪ÀÄä zÉë eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ PÀĪÀĹ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 4 d£À £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 2000/- ºÁUÀÆ CzÉà ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ PÁj£À°è §AzÀ £ÀAzÀPÀÆgÀ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ` 50/- UÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ 1. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¹AWÉ 2. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ½ 3. ±ÉÃPÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÁªÀÄ£ï 4. PÀÄvÉÆÛçâ¢Ã£À vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ¦AeÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ PÀĪÀĹ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á|| ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr C¥ÀàgÀ ¯ÉÊ£ï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, ¸ÁPÀµÀÄÖ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÁUÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄ vÉƯÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.