POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 25-8-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¸ÀqÀQ£À ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ J¯Áè ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÀÄ®Äè, PÀrØ, ªÀÄļÀÄî PÀrzÀÄ ¸ÀéZÀàUÉƽ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀÄPÀ̪Àé UÀAqÀ §¸Àt »gÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀtÚ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ®Qëöäà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀéZÀáUÉƽ¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆAiÀÄvÁ, vÀ®ªÁgÀ, PÉÆqÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr C°èAzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß Nr¹ £ÀAvÀgÀ C°è£À CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀédªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æêÀÄw zÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀߥÁà §AqÉÃUÁ® ¸Á: ¹gÀqÉÆãÀ vÁ: EAr ºÁ.ªÀ. ¥ÁuÉUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀĪÉÆäUÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Áà eÉÆÃvÉ ¸ÀÆdQ ªÉÆ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ 04 J¸ï, 5428 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¥ÁuÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀA¢PÀÆgÀ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀAdAiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®ëPÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉƪÀÄÆäUÀ ©ÃgÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°è®è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.