POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :qÁ|| dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Àà PÁl£ÀÆgÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ 32 Dgï 9265 CAzÁdÄ 30,000/-` ªÀiË®åzÀÄÝ zÉëzÁ¸À §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊzÀå£ÁxÀ ¥ÁaqÉ ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¨Á¯Áf UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÆeÁj AiÀiÁVzÀÄÝ, ¢: 13-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨É½î QjÃl 1/2 PÉf, ¨É½î ¹AºÁ¸À£À 400 UÁæA, 5 ¨É½î ªÀÄÄPÀÄl 100 UÁæA, 2UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ. »ÃUÉ MlÄÖ 39600/- ` ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.