POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

27 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀªÀiÁPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| UÁf¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ 32 J¸ï 1076 CAzÁdÄ ` 30,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ UÀeÁ£À£À ºÉÆmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á|| gÁªÀÇgÀ ¥ÉÊ® ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆwð vÀAzÉ QgÀ°AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ QgÀ°AUÀ¥Áà ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ºÁdªÀiÁä gÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.