POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 November 2009

Gulbarga District Crime Information

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ :16-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÁªÀÇgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAqÀ¼À ªÁUÀæt ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà , vÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Áà.§. w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CªÀiÁvÉ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀiÁzɪÀiÁä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà,¨ÁUÉå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,ªÀÄgɪÀiÁä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà, ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà, ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ°AUÀ vÀAzÉ zÉ«AzÀæ¥Áà, F±À¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ²gɪÀiÁä vÀAzÉAiÀÄ APÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ HlªÀiÁrzÀÝjAzÁ ªÁUÁætÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ©zÀÄÝ, J®ègÀÆ ¸ÀĸÁÛV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV C°èAzÁ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV G¥À ZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀUÉÃgÁzÀ°è §¸ÀªÀiÁä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. AiÀiÁzÀVgÀzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄgɪÀiÁä.ªÀÄgÉ¥Áà,,w¥ÀàªÀiÁä,²gɪÀiÁä.ªÀÄgÀ°AUÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ,GlªÀiÁrzÀ ªÀUÁætÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ©zÀÝjAzÁ ºÉÃUÉ©¢ÝgÀĪÀzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¤RgÁV PÁgÀt UÉÆvÁÛV¯Áè, ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¦AiÀiÁð ¸ÁgÀA±ÀEgÀÄvÀÛz.É

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:-16-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 12 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, ¨ÉýUÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß J¸ï,r,JA,¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ Dj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ°è DgÉÆævÀjUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:-16-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, ¨ÉýUÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß J¸ï,r,JA,¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ Dj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ°è DgÉÆævÀjUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ;-15/11/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢ü ¸À°è¹zÀÝ£ÉAzÀgÉ, ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÉÊQ gÁfêÀ UÁA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ; 15/11/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ
"¨ÉÆøÀr ªÀÄUÉ£ÉÃ, ®ªÀiÁuÁå ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, ¤£ÉãÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛ CAvÀ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹ E£ÉÆßAzÀĸÀ® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ, EzÉà ªÀÄaѤAzÀ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 185/09 143,147,148,341,323,324,504,506(2) ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ
ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV G¥ÀZÁgÀ vÉÆÃjzÀgÀÆ ¸À»vÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁUÀtUÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:-15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆæµÀgï fÃ¥À£À°è QèãÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:8-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï eÉêÀVð §gÀĪÁUÀ £ÉÃzÀ®V zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆêÀÄÄ EªÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £Àqɹ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ ©½¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:15/11/2009 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw.gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀwõÀ WÀAmÉÆÃf, ªÀAiÀÄ|| 35, ¸Á|| ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 21:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÁ¤AiÉÆA¢UÉ mÉîgï CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀAUÀgÀV ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25-28 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ±Àlð zsÀj¹zÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.75,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀ°è¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aÃgÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ¢®è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 392 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Éý §gɬĹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-32-n-6906-07 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ°PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊrUÉ ºÀaÑzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ eÁ| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ¢UÁÎAªÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ K£À¯É ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸ÉÊqÀ ©qÀ¯ÁgÀzÉà mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹¢Ý ¨ÉÃqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀªÀÄä eÁw£À ºÀqÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ zÀÄSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÀ½¹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀUÉÊgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.