POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ¸À«Ä vÀAzÉ C§zÀÄ® ºÀ«ÄÃzÀ ZÁªÀÇ¸ï ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 369 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß vÉÆÃl«zÀÄÝ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ EAd£À EzÀÝ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzsÀð ºÉZï.¦ AiÀÄ ¸ÉàÃgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ºÉZï.¦AiÀÄ ¸À¨ï ªÀIJðAiÀÄ® ªÉÆÃlgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©nÖzÀÄÝ CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ UÀÈ»t DvÀäºÀvÉå :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ PÁ¼É ¸Á|| CA©PÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À£ÀÄß D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÉƼÀ±ÉnÖ EªÀjUÉ 51,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ ¥Áèl PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ CA©PÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀģɪÀiÁr G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢: 19-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁݼÉ. CAvÁ w½¹zÁUÀ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀgÁd UÀzÀݪÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ²æÃzÉë ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ-¹zÀÝ°AUÀ, ªÀiÁªÀ-©üêÀıÀå, CvÉÛ-ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. PÁgÀt F 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.