POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸Á|| zÀÄUÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ|| ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀAV £ÁUÀªÀiÁä ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Áà ªÉÆV° ¸Á|| PÉÆvÁÛ¥À°è UÁæªÀÄ vÁ|| ¸ÉÃqÀA EvÀ£ÀÄ eÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.