POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÀ¦üÃPÀ CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ §²ÃgÀ CºÀäözÀ ¸Á|| CPÀâgÀ ¨ÁUÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 30-4-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ CwÃPÀ CºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ gÀ¦üÃPÀ CºÀäzÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.32 JPÀì 4672 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ¢AzÀ DgÀnN D¦üùUÉ ¸ÉÃqÀA jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ PÁæ¹UÉ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ J 32 ªÁAiÀiï 2513 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɬĹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÉt zÁR¯ÁVzÉ.