POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¥ÀwßAiÀÄ PÉÆ¯É :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀAa£Á¼À gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀĸÀÆAiÀÄ JA§ÄªÀ½UÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á|| §¼ÀªÀqÀV EªÀjUÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25,000/-` ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. gÀªÉÄñÀ vÀ£ÀUÉ ¸Á® DVzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀAzɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQët gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀÄÝ EzÉÃ. ¢£ÁAPÀ 01-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀĽUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ