POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀiÁåvÀj ¸Á|| ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw UÀÄqÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀįÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¥sÀįÉÃAzÀæ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄÆ£ÀƸÀ «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ ¥ÁågÉ ¸Á: gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ RtÂUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §eÁ§ ¹àÃjÃl £ÀA.PÉ..J.02 EE 1477 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ gÁªÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.32/9350 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.