POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 September 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES POSTED ON 13-09-09

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
:
²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA. ±ÀgÀt¥Áà qÉÆÃj ¸Á:PÉÆqÀªÀÄ£À½î gÀªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ qÉÆÃj ¸Á:PÉÆqÀªÀÄ£À½î gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 1 UÀAqÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆ£ÀåªÁV EzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¥Àw ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉPÉÆqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 12-09-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ ¥Àw ±ÀgÀt¥Áà ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁr¯Áè ¤Ã£ÀÄ E°è EgÀ¨ÉÃqÁ J£ÀÄßvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ²æà ¸Àa£À.J¸ï. ZÀ®ªÁ¢ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

JªÀiï.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ.11-909 gÀAzÀÄ ²æÃ. ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉlUÉÃj ¸Á:vÉÆ£À¸À½î vÁ;avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀÄ¥ÀàzÀ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉÛAiÀÄ SÁ£À ©°ØAUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁdÄ vÀAzÉ CrªÉ¥Áà UÀÄ¢ÝUÉ ¸Á;¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA.PÉJ.32/AiÀÄÄ9660 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É NA.£ÀUÀgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄ UÀÄzUÉ gÀªÀjUÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀªÀgÁdÄgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ±ÀAPÀgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.