POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀÄ½î ¸Á|| »¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤A¨ÉtÚ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¤A¨ÉtÚ¤UÉ £ÉÆÃr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý¤, E£ÉÆßAzÀÄ ºÉtÄÚ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ, KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ, ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤A¨ÉtÚ£À PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.