POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-12-09 gÀAzÀÄ §æºÀªÀÄä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ gÀªÉÄñÀ ±ÀºÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.¦, C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ¦.J¸ï.L Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉ, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±ÀºÁ, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 2.ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ ¸ÀÄvÁgÀ, ¸Á|| ²ªÁf £ÀUÀgÀ 3.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀ®¸ÀÌgï, ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À, vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ, 4.gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä 5. ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ D¼ÀAzÀPÀgï, ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ 6.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 7.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀqÁ¼É, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð 7 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ, E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 34,780=00 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: ¹PÉDgï/394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É eÉêÀVð ¬ÄAzÀ gÁªÀÇgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀÄ®èuÁÚ EªÀgÀ ¥À²ð PÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: ¹DgïJPïì - 9437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 07-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ±ÀtÄäR vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀjC®è CAvÁ ºÉ¼À®Ä ºÉÆÃzÀ UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 09-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀÄ §®PÀ¯ï ¸Á:aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ:D¼ÀAzÀ ¸ÀzsÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØAiÀĪÀjUÉ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ vÀºÀ²Ã®zÁgÀgÀÄ w½¹zÄÝ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.