POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 August 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:01/08/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ  ರಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್,ಎಸ್, ಕೆ ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00  ಗಂಟೆಗೆ  ಅರೀಫ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ  ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೆನಂದರೆ  ಎಮ್,ಎಸ್,ಕೆ ಮಿಲ್ಲ್ ಅರೀಫ  ಕಾಲೋನಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದನ  ಪ್ಲಾಟ ನಂ 158 ( 40x60) ಸರ್ವೆ ನಂ 125 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಂ 1 ಮಹೇಬೂಬಿ ಗಂಟ ಮಹೇತಾಬ ಪಟೇಲ ||60 ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ || ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಆರೀಫ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್,ಎಸ್,ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪಾರ್ಟ ನಂ 2 ಹಾಜಿರಾಬೀ @ ಹಾಜಿರಾ ಭಾನು ಗಂಡ ಮಾಜೀದಖಾನ ||45 ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ || ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಎಮ್,ಎಸ್,ಕೆ ಮಿಲ್ಲ್ ಆರೀಫ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು  2 ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನರು ಪ್ಲಾಟ ನನಗೆ ಸಂಬಂಸಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹದು ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾನಿ  ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00  ಗಂಟೆಗೆ  ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 01/08/17 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ÃgÀÄ SÁ° DzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd @ zÀvÀÄÛ  EvÀ£ÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ZÁ®Ä EzÀÝ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlgÀ §AzÀ ªÀiÁqÀzÉà ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À JqÀUÉÊ ºÉ§âlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÉå PÀgÉAl ±ÁR ºÀwÛ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éèà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ®PÀëöät¹AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÁÖlgÀ §AzÀ ªÀiÁrzÁUÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ºÁj ©zÀÝ£ÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  DgÉÆæ ªÀiÁ£ÀåeÉÃgÀ E°AiÀiÁ¸À EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ²ªÀgÁd¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É   PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr FUÁUÀ¯Éà zÁjAiÀÄ°è vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÉ.PÉ. ¹ªÉÄAl ¸Á°ÃqÀ ¨ÁèPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ  ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ ±ÉÃR vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ ªÀÄUÀ ªÀiÁ£ÉåÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ v˦üÃPÀ ±ÉÃR EªÀj§âgÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁ¥sÀ ºÉZÀ.¦. PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉà ªÀÄÄAeÁUÀæPÀvÉ PÀæªÀÄ E®èzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÆr¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdgÀ EgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §UÉÎ ªÀgÀ¢.