POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 November 2009

Gulbarga Dist. Reported Crimes

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
¢£ÁAPÀ 5-11-09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨Á¯Áf §¸Àì £ÀA PÉJ 38/4233 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÆ£Àß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 5-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀgÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ-32,J-6414 mÁmÁ ªÀÄ°Ö JPÉì¯ï £ÁåµÀ£À¯ï PÀ®gï ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.