POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C®¸ÁÖçªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀ ¤®ðPÀë¢AzÀ PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà ºÉªÀÄzÀæ¥Áà EvÀ¤UÉ D£ÀAzÀ PÉÆAUÀ¼É UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C®¸ÁÖªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉZï.Dgï ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C®¸ÁÖªÀiï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ï qÉæöÊ£ÉÊdgï PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAqÁ¸À mÁåAPÀ£À°è ©zÀÄÝ C¸Àé¸ÀÜgÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ ±ËPÀvÀ° vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀĺÁgÁeÁ ¥ÀAUÀ±À£ï ¥sÁå¯ÉøÀ ªÀiÁ°ÃRgÀÄ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀAUÀ±À£ï ºÁ®zÀ PËA¥ËAqÀ UÉÆqÀ ºÁj M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°èlÖ 5 vÀªÀÄä¸À¥ï PÁå£ï UÀ¼ÀÄ, 2 dªÀÄ𤠥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 ¸ÀtÚ qÀæA »ÃUÉ MlÄÖ 3400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀıÉä ªÀiÁAUï, ¸Á: ¨ÉÆüÀ¤. ¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À gÀªÉÄñï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ©gÁzÁgï, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªï ªÀiÁ°¥Ánïï, EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ gÀªÉÄÃ±ï ©gÁzÁgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÁµÁÖ (G¥ÀºÁgÀ) ªÀiÁrgÀĪÀ PÁUÀzÀ (¥ÉÃ¥Àgï) £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr M¼ÀV¤AzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ ±Á, ¸Á|| ºÁUÀgÀUÁ PÁæ¸ï "¸À¨sÁ" ¥ÀAPÀë£À ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ R¢ÃgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀtQ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ aAZÉÆý EªÀgÀ L¸ïQæêÀiï §ArAiÀÄ §½ ºÉÆÃV L¸ïQæªÀÄ wAzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ®Äè aAZÉÆý, ±ÀgÀtÄ ¥ÀÆeÁj EªÀgÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.