POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 May 2010

GULBARGA DISTRICT CRIMES

ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁBfBUÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀtÚ, §AqÉ¥Áà, ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁªÀw EªÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄj. ¸ÀzsÀå d«ÄãÀÄ SÁ° EzÉ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ¼É §AzÀgÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzsÀå C¼ÀvÉ ªÀiÁr ºÀAa CzsÀð JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀAUÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆ® ªÉÆzÀ¯É ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ. FUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆ® §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ zÉÆÃAr¨sÁ ªÀÄgÁoÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ ¥ÀÄ£ÀðªÀ¸Àw PÉAzÀæ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ÷vÁBfB UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä fêÀtV PÀqÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÉÄêÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ
UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA: 218[F] £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ PÁæ¸À zÁlÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ QæõÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃ¯É ¸ÁB ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J, 32, JA: 8796 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸À«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, PÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆæ QæõÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃ¯É EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ£ÉßZÀjPÉ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 22/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 08/06/1993 jAzÀ 22/05/2010 gÀ ªÀgÉUÉ ²æÃ.J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ 2.²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀĺÁd£À ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð.3.CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÁA§¼É, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð4.±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ElV ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð.5. ¢°¥À PË®VPÀgÀ ¸Á|| ¸ÀgÀ¸Àéw UÉÆÃzÁªÀÄ UÀÄ®§UÁð6. ¨Á§Ä .Dgï.PÀÆr ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâü¹ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀgÀvÁ¼À gÀ¸ÉÛ vÀqÉ, ¢UÀâAzsÀ£À, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®§UÁð §Azï PÀgÉPÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w PÉÆlÄÖ, PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ®ÄPÁì£À ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤Ãr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ »ÃUÉ E¤ßÃvÀgÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/10 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:22-5-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉë PÀmÉÖAiÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è NlÄ ºÁQgÀĪÀ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà, zsÀªÀÄðtÚ ¸ÀvÀåªÀÄä, ®PÀëöät EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè ©rUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,