POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà dAUÉè ¸Á: dUÀvï UÀÄ®âUÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁ¥ÉèÃPÀì ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §gÀÄwÛzÁUÀ »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀ ºÉtÚªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. JA.n.JA. 9308 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉêÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥ÀM°Ã¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:19-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï ¸Á:§Ä®AzÀ ¥ÀgÀªÉÃd PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÉÃeïgÀªÀgÀ CmÉÆà QgÁ¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ »A¢£À ¨ÁQ 160/- PÉÆnÖ¯Áè ªÀÄvÉÛ CmÉÆà PÉüÀÄwÛAiÀiÁ »A¢£À ¨ÁQ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.