POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ElV ¸Á|| UÀAUÁ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:01-04-11 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀtÚ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÀnÖªÀĤ FvÀ¤UÀÆ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è gÀªÉÄñÀ PÀnÖªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀtÚ£À vÀ¯É »rzÀÄ £ÀÆQPÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁUÀtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ¯ÉÊl PÀA§ §rzÀÄ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ¹AzÀV ¸Á|| C±ÀæAiÀÄ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£ÀUÉ gÀÆ¥Á JA§ 16 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:10-3-11 gÀAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ gÀÆ¥Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀĪÁUÀ K£ÉÆà ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EAzÀæ £ÀUÀgÀzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ElÄÖ d§j¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.