POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 26-03-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå r.J.Dgï PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ L.f.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjA ªÀåQÛAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¤£Éß ¢: 29-03-11 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CªÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¤£Éß zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §Al£ÀÆgÀ ¸Á|| ªÀÄAzɪÁ® gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ læAPÀ£À°èzÀÝ 2 §AUÁgÀzÀ ¨sÉÆÃgÀªÀļÀ 2vÉÆ°, 6 vÉÆ°¨É½îAiÀÄZÉÊ£À 4 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄUÀeÉÓ, 4000/ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 37000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £À¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.