POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 September 2013

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉñÀ jqÁè£À ¸Á|| ªÉÄÃvÁÛgÀUÀ°è UÁfÃ¥ÀÆgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQÃAiÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À@¥Á¥Á vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï jqÁè£À, EªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÆ PÀÆr ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄgÀuÁAwÃPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ CªÀgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÁªÀÄÄ mÁPÀ, §¯Áå vÀAzÉ gÁPÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ¥Àæ¢Ã¥À@¥Á¥Á jqÁè£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ EªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ MlÄÖ 3 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 9 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢zÀÄÝ, DUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä «±Á® £ÀªÀgÀAUÀ, UËvÀªÀÄ ¥ÀÄlUÉ, ¨ÁA¨É ¸ÀwõÀ, ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå, ¯Á¯Áå, VÃgÁå, C¤Ã® ¥Á¤¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ EzÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÆß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀ°è ¨ÁA¨É ¸ÀwõÀ EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ¥Àæ¢Ã¥À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÉ jÃw G½zÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj ¥Àæ¢Ã¥À£ÀUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊvÀÄA§ ºÀÄqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ® mÁPÀ ºÁUÀÆ §¯Áå ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¸ÀzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¨ÉºÉÆñÀ DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ºÁ¤UÀĽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀĸÀA¨É G|| ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:4-32 ²ªÀ ¤®AiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÁAiÀÄPÀ D¸ÀàvÉæ JzÀgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤ªÀÄä CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrj ªÀÄPÀÌ¼É C£ÀÄßvÁÛ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÆÃPÉøï, gÁåQ£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¦üæÃd, OµÀzsÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000/- ¢AzÀ 50,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀUÉÊgÉ UÉÆÃwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ fÃwæ, G|| zÉë ¨ÉÃQæ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:4-601/43 f 4£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ zÉë ¨ÉÃQæ CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ §AzÀªÀgÉ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃQæ ±ÉÆÃ-PÉøÀ, UÁè¸À ¥sÉæêÀÄ, ¯Áå¸À næà UÁè¸À, C||Q|| 50,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ,gÀ«AzÀæ vÀAzÉ CtÚ¥Áà ºÉÆ£Àß½ G||J¯ÉÃnæPÀ¯ï  CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «Ä®£À ZËPÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Äî£À ZËPÀ£À°ègÀĪÀ gÀ« J¯ÉÃnæPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÉÄÃvÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ §AzÀªÀgÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄqÀðgÀ DVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä UÁè¸À MqÉzÀÄ C|| 40,000/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ £À£Àß CAUÀrAiÀÄAvÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ §ÄPÀ̸ÁÖ® zÉë ¨ÉÃQæ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ CAUÀrUÀ½UÉ PÀÆqÁ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁ¸À ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà CPÀÛgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ C©ÃzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: ®QëöäÃUÀAd ±ÁºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀĺÉñÀéj ªÉÊ£À±Á¦£À°è 90 Nn ªÀÄzsÀå PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À C¤Ã® VgÀt EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ 90 Nn ªÀÄzsÀå PÀÄr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt EzÉ £À£ÀUÉ ºÀÄr¸À®Ä  ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÉÊdÄ PÀ®è£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è PÀ°è£À ªÀÄÆ¯É £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.