POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zsÁr ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï ¸ÀASÉå PÉJ 32 Dgï 990 CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ, ªÉʱÀå ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà Q±À£À vÀAzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB ¢£À¹(PÉ) vÁAqÁ vÁBfB UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw GµÁ¼À£ÀÄß eÁ¥sÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E®è¸À®èzÀ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt eÁ¥sÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZËUÀqÀ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄrØ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀäA© EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀASÉå PÉ.J.32.AiÀÄÆ.3030 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, U˹ ¸ÉÊAiÀÄåzÀUÉÆüÀ, PÀıÁ® gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dmÁßPÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ [©] vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀgÀ£ÁPï EvÀ£ÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÉÄîPÉÃj ¸Á|| §¸ÀªÀ£À ¸ÀAUÉÆüÀV (©) vÁ: D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, UÀuÉÃ±ï «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²ªÀ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÁzÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvɬÄzÀÝ EvÀgÉ 08 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ §¸ÀªÀ£À ¸ÀAUÉÆüÀV, £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.