POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀUÀgÀPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Á«wæ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÆqÀ§Æ¼À ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ CªÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C½AiÀÄvÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ 22-06-10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà C½AiÀÄvÀ£ÀPÉÌ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁV®Ä §qÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä AiÀiÁgÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ ¥ÉÆð¸À£ÀªÀgÀÄ CAvÀ ºÉ½zÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¨ÁV®Ä vÀgÀgÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁAUÀ¤AzÀ ªÀiÁvÁqÀzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ MAzÀÄ KlÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ KlÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¢ 24-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.§©vÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á|| gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð 2.ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¹zÁÝgÀÆqsÀ, ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄ®§UÁð 3.ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÁQë, ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 4.®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸Á|| J¸ï.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §dAwæ ¸Á: ®AUÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁB ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ºÁBªÀB ²ªÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀgÁd EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ:32, Dgï:1461 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÀPï¥ÉÆøÀÖ zÁn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄR ºÉÆqÀØ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄRzÀ E¼ÀÄQ£À wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è PÉqÀÄ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹zÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®mÉÆAPÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.