POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¥sÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉ : ¢. 23-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ®°vÀ¨Á¬Ä UÀA/ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr zÁºÀ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀzÀgÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À zsÀé¤ PÉý ¨ÁAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀAr K£ÁzÀgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ºÀÄ°ªÀĤ ¸Á: ©®è½î vÁ: gÁuÉ ¨É£ÀÆßgÀ f: ºÁªÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀºÀgÁ¨ÁtÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rqÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀÄzÀÄݧ²ÃgÀ¸Á§ EªÀ¤UÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 1,00,000 = 00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÄÛ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ²PÀëgÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸Àé®à¢£À ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼À¼ÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà PÀnÖªÀĤ ¸Á; «.PÉ.¸À®UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¢. 12-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À PÉý ºÉAqÀw £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥ÉnÖUÉvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è 1.MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ 10 UÁæªÀÄ, 2.10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃlÄ, 3. 20,000/-E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 44,000/- £À®ªÀvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀzÀݪÀÅ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ C¢üÃPÁjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸ÀºÀ ¹§âA¢ :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀB 13-1-10 gÀAzÀÄ ²æà ºÀjñÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ PÉJ¸ïDgï¦ 6 £Éà ¥ÀqÉ `r' PÀA¥À¤ j¸ÀªÀð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPïÖgï ¸Á: PÉJ¸ïDgï¦ ªÀ¸Àw UÀȺÀ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AUÁj ¥ÉÃzÉ £ÀA 763 EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ªÀ:£Á PÁgÀt »jAiÀÄ C¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ w½ ºÉ½zÀÝPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® D¦üøÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á||»ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ||UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2010 ªÀÄzsÁåºÀß DPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ aªÀÄä®V ¸Á|| RĨÁ ¥Áèl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÀwÛgÀ UËAr PÉî¸ÀªÀiÁrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.