POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æÃ.¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á:gÉêÀt¹zÉÝñÀé PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ UÀAd §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀAmÉÆæî ¥Á¬ÄAl PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DmÉÆÃjPÁë PÉJ.32/ J.4934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ, UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¸Á:±Á¹Ûç ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸À PÉJ 32 AiÀÄÄ 9027 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉzÀj¹ £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä®, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500 gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :²æà vÀªÀÄätÚUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á: ºÁUÀgÀUÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¥ÉưøÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°èlÖ EnÖzÀÝ 75,000 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, §AUÁgÀ fgÁªÀÄt »ÃUÉ MlÄÖ 87,000gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.