POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ vÀªÀÄä §¸À¥Àà PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 13-1-2010 gÀAzÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¨ÉÊ®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ E£ÀÄß 20 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ºÀÄ®ÆègÀ

F ªÀÄÄzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁr UÀÄA¥ÀÄà PÀnÖPÀÆAqÀÄ PÉÆqÀ°, gÁqÀÄ, §rUÉUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ, vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀé, vÀªÀÄä §¸À¥Àà, vÀAV AiÀÄ®èªÀÄä, EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉÃ, ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ®PÀëöät, zÉÆqÀتïé ªÀĮ̪Àé EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ zsÀªÀÄÆägÀPÀgï, ¸Á||§æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 E 6312 C||Q|| 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹zÀÝQ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f¯Áè:©ÃzÀgï EªÀgÀ vÀÀAVAiÀiÁzÀ dįÉÃSÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ 2008£Éà ¸Á°£À CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è dgÀÄVzÀÝ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd GgÀÄ¸ï £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ, zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁuÉ DVzÁݼÉ, §AzsÀÄ §¼ÀUÀ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÀPÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ. :- ºÉ¸ÀgÀÄ : dįÉÃSÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPï, 19 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ 5' 4", ©½ §tÚ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ GzÀÄð, »A¢, PÀ£ÀßqÀ,