POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 November 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀ¼ÀPÉÃj ¸Á: ºÀÄt¹ºÀqÀV® EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ®Qëöä ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢ 27-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁ£ÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ZÀºÀgÁ ¥ÀmÉÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ : ®Qëöäà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ:16 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄzsÀåªÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÄÊ §tÚ, 5 ¦üÃl JvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É DAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnÃPÁgÀ, ªÀAiÀÄ|| 28 ªÀµÀð, ¸Á|| UÀAUÀ£À¥À½î vÁ|| aAZÉÆý, EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-06-09 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜgÀAvÉ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ gÀªÉÄñÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw. PÁ±ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ £ÁnÃPÁgÀ, ¸Á|| UÀAUÀ£À¥À½î vÁ|| aAZÉÆý, EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ±À«Ä£Á¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ªÀÄĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á. ªÀÄĹèA¸ÀAWÀ jAUÀgÉÆUÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄĺÀäzÀ CTî vÀAzÉ ªÀÄĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV £ÉºÀgÀÄUÀAdzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀlÖqÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 31-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß E¸ÁèA¨ÁzÀ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA:106/107 ¥Áèl £ÀA:37,38 gÀ°è ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÀTî CºÀäzÀ EzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèASÁ¸ÀzÁgÀ, ªÀĺÀäzÀ C¥sÀd¯ÉÆâÝãÀ ºÁUÀÆ eÁ«ÃzÀ »ÃUÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¥Áèn£À §UÉÎ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÁèlzÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ gÀƪÀiï ©½¹ 10 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ F ¥ÁèlUÀ¼À°è PÁ°lÖgÉà gÀƪÀÄ PÀnÖzÀgÉ R¯Á¸ÀªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀĺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄvÀÄðeÁC° ¸Á: ºÁfªÁr ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀvÀªÀgÀ §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 30-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ZÀZÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1. ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ¸ÀjÃPÁgÀ 2. zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÉƸÀÆgÀ 3. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸Á§tÚ gÁAiÀÄPÉÆÃr 4. ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ºÀ®V 5. FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ¸ÀAzÉãÀÄgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ KjAiÀiÁ avÁÛ¥sÀÆgÀ LzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 630=00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 29-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ºÉÆgÀPÉÃgÀ eÁ:PÀÄgÀ§gÀ ¸Á:UÉÆAzÉ£ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ ¹gÉUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÀiÁ¯Áè ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.