POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 April 2010

gÀlPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆmɨÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÁzÉ AiÀÄĪÀw DvÀä ºÀvÉå

PÀÄ||UËgÀªÀiÁä vÀA ±ÁªÀÄgÁªÀ PÉÆAqÁ ZÉAUÀmÁ EªÀ½UÉ 5-6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉãÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É eÁ¹ÛDVzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ vÉÆUÀj©ÃdPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ¼É. gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

JA© £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

²æêÀÄw UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢: £ÁVÃAzÀæ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï §¸ÀªÀ¤®AiÀÄ ¥Áèl£ÀA.29 «zÁå£ÀUÀgÀPÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½îAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 43,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ²æà ¸ÀAfêÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£É Q½ ªÀÄÄjzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,000=00 PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ mÁåPÀÖgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨Á®Q ¸ÁªÀÅ

ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÁ dªÀiÁzÁgÀ ªÀįÁè¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ HgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁè¨ÁzÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.23 © 5112£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀrzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ®Qëöäà ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.