POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 July 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀĺÁUÁAªÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢B24/7/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ©ÃzÀgÀ PÉJ¸ÀDgÀn¹ §¸À £ÀA PÉJ38/J¥sï352 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ UÀÄ®§UÁð-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²gÀUÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 11 ªÀµÀðzÀ PÀÄ. ¥ÉæêÀiÁ vÀA. UÉÆÃ¥Á® ¸Á|| ²gÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ C¥ÀWÀvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PɸÁjÖ¹ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀiÁAUÀ ¸Á|| ²gÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ªÀĺÁUÁAªÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ B ¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦Ã¥À®ì ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¢£ÁAPÀ 18/8/09 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ avÁ¥ÀÆgÀzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-29-JªÀiï-3355, ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.32-JªÀiï.3421 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV §¼À¹zÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀĪÀĹ ¸Á||ZÉ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ¸ÁB²ªÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 3) ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 4) UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆ®ÆègÀ ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB ¢£ÁAPÀ 24/07/09 gÀAzÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd CAUÀrAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ »AzÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ²æà VjñÀ gÉÆÃqÀPÀgÀ ¦.J¸À.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr eÁeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ªÉAPÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÉrØ 2) ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ RªÀÄgÀĢݣÀ dªÀiÁzÁgÀ 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà ¥ÀÄgÀ£À ¸Á||J®ègÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr eÁeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2150/- ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.