POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æà £ÁUÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ AiÀÄ½î ¸ÉPÀÆåjn E£Àì¥ÉPÀÖgï ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãÀì KjAiÀiÁzÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸À¨ï ¸ÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÁQzÀ PÉA¥ÀÄ, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉZï.n C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÉç¯ï 60 ¦üÃmï CAzÁdÄ 4800/-` ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀqÀZÀ®ð ¸Á|| EAeÉA¥À½î vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Áà PÀĸÁ¼É ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/09/2010 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ RtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÃV® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀ PÉÆÃlð ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀĺɱÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| PÉÆAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.