POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 August 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÉZÀÄѪÀj r.¹ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ PÁgÀÄ d¼ÀAUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢:27/08/09 gÀAzÀÄ ²æÃ.ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A ºÉZÀÄѪÀj r.¹. gÀªÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05:45 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ºÉZÀÄѪÀj r.¹. gÀªÀgÀ PÁgï £ÀA: PÉJ01/f3693£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀvï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ 31 d£À zsÀgÀt¤gÀvÀ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁj£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ.5000/- ºÁ¤¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¤UÉƽ¹zÀ §UÉÎ:

¢£ÁAPÀ: 27/08/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÁV zsÀgÀt ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 31 d£À ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è£À PÀÄað, mÉç¯ï, ±ÉÆÃPÉ¸ï ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr CAzÁdÄ 3 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ: 27/08/09 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥ÉÆà §¸Àì £ÀA.PÉJ38/J¥ï485£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà fªÀtV ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 d£À ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ §¹ìUÉ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ¥Àr¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ54,649/- ¨É¯ÉAiÀÄ §¸ïì nPÉÃl ¸ÀÄlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.