POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÉƨÉʯï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð: ¢:28-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀvÁå£À UÀ°è C¼ÀAzÀ, f||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ±ÉnÖ ¥sÀ£ï mÁQøï¢AzÀ ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃr £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥sÉÊgï D¦üøï JzÀgÀÄUÀqÉ WÀ£À±ÁåªÀÄ ©°ØAUï ºÀwÛgÀzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1)¥ÀgÀªÉÄñÀ, 2)ºÉÊzÀgÀ, 3)E£ÉÆߧ⠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉÖUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Émï ªÉƨÉÊ®£ÀÄß C.Q.1000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:28/1/10 gÀAzÀÄ ªÀÄAzÉêÁ® UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀƼÀ¥Àà UÁtUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀeÁvÀ ²¸ÀĪÀ£ÀÄß ºÉvÀÄÛ ºÉvÀÛªÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß (UÀAqÀÄ) MUÉ¢zÁÝgÉ & ªÀÄUÀÄ«£À ¯Á®£É ¥Á®£É ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA/²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Ánî ¸Á;ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªï JJ¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉgÀªÀgÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

28 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉ¥ÀÆdj ¸Á||PÀqɺÀ½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢ÝzÀÄÝ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ wgÀÄ« JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ MqÀÄØ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃV LUÉÆüÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ PÀ°è£À°è MUÉ¢zÀÝjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ ,¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV JqÀ ªÀÄ®QUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð zÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-01-2010 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 27-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ C®èzÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ PÁA§¼É, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

27 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ: C§ÄÝ® PÀjÃA vÀAzÉ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀmÉÌ÷Ì CAnPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉAiÀÄ PÉÆqÁè UÉÃl ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£À rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨ÉºÀĸÀ DV ©¢ÝzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀÖvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjÃA ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: PÉÆqÁè UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ: ²æà gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå G¦à£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßQgÀtV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-01-2010 gÀAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 32 J¸ï, 6081 £ÉÃzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ CzÉà ¢£À gÁwæ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà vÀwÛ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æà ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ «¨sÀÆw, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:9-934/9 ¸ÀĨsÁ±À£ÀUÀgÀ, ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ 24-01-2010 PÉ.©.J£ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAZÁ¼À£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ mÉÃPï §ÄgÁ£À zÀUÁð gÉÆÃr£À°è JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ CAf¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ CªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 11 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA ºÀgÀ½£À ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£À£ÀÄß CAf¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢ 25-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¨sÀlÖ eÉÆò ¸Á||qÉÆtÆÚgÀ vÁ||C¼ÀAzÀ, f||UÀÄ®§UÁð, ºÁ||ªÀ||zÉë£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ºÁ¢ªÀĤ ¸Á||¨ÉÆgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÉÊ£À±Á¦£À PËAlgÀ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ºÉzÀj¹ PËAlgï qÁæ£À°èlÖ gÀ§âgÀ¢AzÀ §AqÀ¯ï ºÁQzÀ 1500/-gÀÆ¥Á¬ÄAzÀ 2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

26 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q C¥ÀºÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢.26-06-2009gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÀÄ®PÀuÁÚ ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÁå£ÀzÀ°è J¼ÉzÀÄPÀÆr¹ eÉêÀVðUÉ MAiÀÄÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ M§â£É vÀ£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð PÉÆlÖ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà w½¹zÁUÀ C°èAzÀ ¤£ÀUÉ £Á£É ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀÄ®§UÁðzÀ dUÀvÀÛ JjAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀªÀÄäA¢gÀÄ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ£À UÀAqÀ vÁ«zÀÝ gÀÆAUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ¼Éà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ K£ÀÄ vÀA¢¯Áè? FUÀ J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ £ÁªÉà d§gÀzÀ¹ÛªÀiÁr ¤£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä w½¹zÀÄÝ CAvÁ ºÉýÃzÉêÉ. CµÉÖ C¯Áè 3 wAUÀ½UÉÆêÉÄäà EAdPÀë£À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà gÀÆAUÉ qÁPÀÖgÀUÉ PÀgɬĹ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸ÉÃj EAdPÀë£À CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CAvÁ UÉÆÃw®èzÉ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìÄAiÀÄÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ C±ÀPÀÛvɬÄAzÀ £ÉƬÄwzÀݪÀÅ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ 2 EAdPÀë£ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 9/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/10 £ÉÃzÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 10/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

24 January 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ¸ÁªÀÅ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢. 23-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà ºÀwÛ, C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÁgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ, ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Áà ElV ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ UÀzÀ¯ÉÃUÁAªÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀwÛ EªÀgÀ JAUÉÃdªÉÄAl §mÉÖ Rjâ¸À®Ä ¢Ã¥ÀPÀ EªÀgÀ ¹¥ÀÖ PÁgÀ £ÀA PÉ.J. 32 / JA- 7137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ qÀAiÀÄl ºÀwÛgÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ VqÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 23-01-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À PÀ¸À ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¨Á¼À¥Áà a£ÀªÀÄ½î ¸Á;a£ÀªÀÄä½î vÁ;C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f;UÀÄ®§UÁð. ºÁªÀ.ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ WÀvÀÛgÀV ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ WÀvÀÛgÀV ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð G|| «zÁåyð¤ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-1-2010 gÀAzÀÄ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀÄwgÁd ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÀÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® 6 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄ UɼÀwAiÀiÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Áà ªÀiÁAUÀ EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀÄwgÁd ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ E¢ÝzÀÄ £ÉÆÃrzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æÃUÉ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢.23-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ¥ÀqÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 24 ¥ÁªÀðw ¤®AiÀÄ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¯ÉÃOl gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ eÉêÀVð PÁæ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²ªÀiÁæ£À mÉîgÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖ ºÉÆ°¸À®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ¥ÉèÃdgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Qð vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß PÉÆgÀ¼À°ègÀĪÀ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï ( ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) MlÄÖ 60,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :
¢£ÁAPÀ 23-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¹zÁÝf vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: UÁA¢ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32/ PÉ 9757 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁvÀ UÀĪÀiÁäd ¢AzÀ dUÀvï ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ.32/ J 6590 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉêÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

23 January 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¨Á®Q ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EAUÀ¼ÀV ¸Á|| MAnPÀªÀiÁ£À £ÁUÁ« gÉÆÃqÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C¤® PÀĪÀiÁgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-32-J¯ï-4973 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢UÁÎAªÀ ¢AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ avÁÛ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æêÀÄw ±ÉmÉÖªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå EAUÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 21-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æÃ.dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á|| ¨É£ÉPÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁVgÀy EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄvÁÛ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J.32 JªÀÄ 2756 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rüQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¸Á ZÀªÁít, ¸Á||ªÀÄ£É £ÀA:9-536, ¯Á®ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ, ±ÀºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 r®Pïì, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 ºÉZï 5266 C||Q|| 15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï £ÀgÀ¹AºÀ mÁªÀgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁt ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̧UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß UÁr ¹QÌzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.£ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ SÁ£À¥Áà, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:10-3/99 «oÀ®£ÀUÀgÀ gÉÆÃlj PÀè§ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ 36 PÉ 5800 C||Q|| gÀÆ.35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

21 January 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

¯Áj ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23-12-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CA§tÚ vÀ¼ÀªÀÄzÀV ¸Á : «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-Dgï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÉ ºÉÆV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð PÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁwæ OgÁzÀ zÁn ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØzÁZÉ vÁ¼ÀªÁgÀ mÉÃPÀ ºÀwÛgÀ azÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ MAzÀÄ ¯Áj ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âjUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 20-01-2010 azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

19 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.18-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï ¨ÁzÀµÁ §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ªÀÄoÀ, ¸Á||D®ÆgÀ, ºÁ||ªÀ||«Ä®£ÀZËPï UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.1000/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C||Q||gÀÆ.500/- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| PÁ¼Éà ¯ÉÃOl, ªÀĺÁ®Qëöä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 r®Pïì, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 ºÉZï 1405 C||Q|| 15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ £ÀÆå UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ UÁqÀð£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«±Áé¸À zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà Ct«ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ°ÃAUÀ¥Áà zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ¸Á:§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢.12-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀºÁ¨ÁzsÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀªÀiÁ£À zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà UÀÄgÀÄ zÁ® EAqÀ¹Öç¸ï £À°è ¯Áj £ÀA:PÉ.J-26/7239 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸Á¢üÃPÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥Á±À ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ F±ÀégÀ mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁ°PÀ ¸Á: UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¯Áj £ÀA:PÉ.J.26/7239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀzÀUÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ²æà UÀÄgÀÄ zÁ® EAqÀ¹Öçeï£À 100 aî vÉÆUÀj ¨Áå½ C.Q. 3,20,000=00 CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ azÁ£ÀAzÀ mÁæ£Àì¥ÉÆl𠲪ÀªÉÆUÀÎPÉÌ ºÉÆÃV qÉïÉêÀj ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉà zÀÆgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±ÀéWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

18 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ vÀªÀÄä §¸À¥Àà PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 13-1-2010 gÀAzÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¨ÉÊ®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ E£ÀÄß 20 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ºÀÄ®ÆègÀ

F ªÀÄÄzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁr UÀÄA¥ÀÄà PÀnÖPÀÆAqÀÄ PÉÆqÀ°, gÁqÀÄ, §rUÉUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ, vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀé, vÀªÀÄä §¸À¥Àà, vÀAV AiÀÄ®èªÀÄä, EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉÃ, ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ®PÀëöät, zÉÆqÀتïé ªÀĮ̪Àé EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ zsÀªÀÄÆägÀPÀgï, ¸Á||§æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 E 6312 C||Q|| 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹zÀÝQ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f¯Áè:©ÃzÀgï EªÀgÀ vÀÀAVAiÀiÁzÀ dįÉÃSÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ 2008£Éà ¸Á°£À CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è dgÀÄVzÀÝ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd GgÀÄ¸ï £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ, zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁuÉ DVzÁݼÉ, §AzsÀÄ §¼ÀUÀ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÀPÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ. :- ºÉ¸ÀgÀÄ : dįÉÃSÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPï, 19 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ 5' 4", ©½ §tÚ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ GzÀÄð, »A¢, PÀ£ÀßqÀ,

16 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

EvÀgÀgÀ ¥Áæt, zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ eÁA¨sÀ«ÃgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽlÄÖ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ElÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ZËzÀjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1.dAiÀIJæà UÀAqÀ ºÀĸɣÀ¥Àà §½ZÀPÀæ, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî, ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 3.©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀUÀtÂAiÀÄ°è ºÀƼÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï U˽, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð dAiÀIJæà §½ZÀPÀæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß 10 ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀå®Qëöäà JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀĨÁ¬Ä AiÀÄqÀؽî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JAlÄ ªÀµÀðzÀ «±Àé£ÁxÀ@«±Àé EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ«PÀ®jzÀÄÝ, ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £É®zÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÆwlÖgÉ CAUÀ«PÀ®vÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀÄÆqÀ£ÀA©PɬÄAzÀ vÁªÉà ºÀÆwgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:²æà ªÀĺÀäzÀ C§d¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£ï n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£ï ZËPÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¸ÉjzÀÝgÀÄ zÁj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆà ¹.n ªÀiÁ¸ÀÖgï §qÉñÁ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ d£À eÁ¹Û EzÁÝgÉ ¸Àé®àvÀr ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ºÉüÀÄwÛ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CªÀÄxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥Ánî gÀªÀgÀ vÉÆUÀj PÀtzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ 1.¸Á§tÚ ºÀÆqÁ 2.®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ 3.¸ÀAUÀtÚ ©Ã®PÀ® ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

15 January 2010

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ dAiÀÄ©üêÀÄ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw ¸Á# PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀ CfÓAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆäj£À CdÄð£À ªÀÄƬÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ CA¨ÉÃqÀÌgï PÀmÉÖAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ w½¸ÀÄ CªÀ£ÀÄ §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CfÓ vÀ£ÀUÉ ¤£Éß ¸ÁAiÀiÁAPÁ® w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvÉUÉ Q±À£À PÁA¨Éî,ªÀÄvÀÄÛ §®©üêÀÄ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw, PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ CdÄð£À ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄƬÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨sÀAUÁj PÉ.J¸À.Dgï.¦. ¦.¹. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀÄ E®èzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÉõÀ£À CVzÀPÉÌ ¯ÉÊmï £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÉò¹zÀPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÀªÀiÁAqÉAmï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ D¦üøÀzÀ°è ºÉÆÃV «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀjñÀ Dgï.¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ PÀjêÀÄ ¦¹ EªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zsÁåyð PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw zÉêÀQ UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á: C¥ÀàgÀ ªÀÄrØ gÉʯÉéUÉÃl ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß Dl DqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ UÁ¨ÁjAiÀiÁV CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :²æ ±ÀgÀt¥Àà vÀA; §¸À¥Àà UÀqÉØ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 13/01/2010 gÀ 4 J.JªÀiï zÀ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ 30 ¥Áè¸ÀÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9500=00 QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :13-01-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÀÄUÀðuÁÚ ZËPÀ¨Á« ¸Á: DPÀ¼ÀPÀÄA¦ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð 2.±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À 3.zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á;ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀjAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀiÁ®Ä 30 ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9500=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀjUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

14 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¥sÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉ : ¢. 23-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ®°vÀ¨Á¬Ä UÀA/ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr zÁºÀ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀzÀgÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À zsÀé¤ PÉý ¨ÁAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀAr K£ÁzÀgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ºÀÄ°ªÀĤ ¸Á: ©®è½î vÁ: gÁuÉ ¨É£ÀÆßgÀ f: ºÁªÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀºÀgÁ¨ÁtÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rqÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀÄzÀÄݧ²ÃgÀ¸Á§ EªÀ¤UÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 1,00,000 = 00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÄÛ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ²PÀëgÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸Àé®à¢£À ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼À¼ÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà PÀnÖªÀĤ ¸Á; «.PÉ.¸À®UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¢. 12-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À PÉý ºÉAqÀw £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥ÉnÖUÉvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è 1.MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ 10 UÁæªÀÄ, 2.10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃlÄ, 3. 20,000/-E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 44,000/- £À®ªÀvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀzÀݪÀÅ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ C¢üÃPÁjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸ÀºÀ ¹§âA¢ :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀB 13-1-10 gÀAzÀÄ ²æà ºÀjñÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ PÉJ¸ïDgï¦ 6 £Éà ¥ÀqÉ `r' PÀA¥À¤ j¸ÀªÀð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPïÖgï ¸Á: PÉJ¸ïDgï¦ ªÀ¸Àw UÀȺÀ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AUÁj ¥ÉÃzÉ £ÀA 763 EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ªÀ:£Á PÁgÀt »jAiÀÄ C¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ w½ ºÉ½zÀÝPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® D¦üøÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á||»ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ||UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2010 ªÀÄzsÁåºÀß DPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ aªÀÄä®V ¸Á|| RĨÁ ¥Áèl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÀwÛgÀ UËAr PÉî¸ÀªÀiÁrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

12 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¨ÉãÀßPÁf PÀÄ®PÀtÂð, ¸Á|| ¥Áèmï £ÀA:19, ªÉÄÊwæ ¤®AiÀÄ J£ï.«í ¯ÉÃOmï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è vÀÆUÀÄ ºÁQzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ±Àlð ºÁUÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ 8,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ ºÁåAqï ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ PÉÆÃlð ddÓªÉÄAmï PÁ¦, ZÉPï §ÄPï, gÀ²Ã¢ §ÄPï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà C¥Àà¸Á§ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÉÃgÀÆgÀ(©) ¸Á: PÀªÀ®UÁ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ, ºÉÃgÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt, ¨É¼ÀUÀÄA¥Á, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃgÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄUÀ¼À UÁæªÀĸÀÜjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ CgÉ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MlÄÖ 3 ¨ÉÆgÀªÉïïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ¹ CªÀÅUÀ½UÉ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 10, 11-01-2010 gÀ ªÀÄzsÁå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgÀªÉïïUÀ½AzÀ ¥ÀA¥À ºË¸ï (¸ÁÖlðgÀ) UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ MlÄÖ 860 ¦üÃmï PÉç¯ï ªÁAiÀÄgï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 17,200=00 QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

mÁæöåPÀÖgÀ C¥ÀWÁvÀ PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ FvÀ£ÀÄ §ÄzÀÞ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqÀ §¢UÉ ¤AvÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ PÉJ 32 4325 n 4326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÃUÀzÀ DAiÀÄ vÀ¦à C¯Éèà gÉÆÃqÀ §¢UÉ ¤Aw¢zÀÝ ¹zÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÁåPÀÖçgÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉà mÁåPÀÖçgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹zÁæªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ¸Á: ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ªÀÄrØ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

11 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå KªÀÄAn ¸Á : GzÀ£ÀÆgÀ , vÁ : f: UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÁPÁ£À mÁmÁ ¸ÉƪÉÆà UÁrAiÀÄ£ÀÄß 6 ªÀµÀð ¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉƪÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ£ÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-PÉ-1566 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 10-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ vÀqÀPÀ®zÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀªÀÄä£À ±ÀªÀªÀÅ £ÉÃt¤AzÀ eÉÆÃvÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀPÉÌ ¸ÀܼÀPÉÌ PÉ®ªÀÅgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® dRAUÉÆArzÀÄÝ , ªÉÆèÉʯï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CvÀ£À ±ÀlÄð ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÀgÉzÀÄ MzÁÝrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAVUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä£ÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃt¤AzÀ eÉÆÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ £Á°UÉ PÀaÑPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁgÉÆà CUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ mÉÆAVUÉ ºÉÆÃV CvÀ¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ : ²æà CgÀÄt vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Áà §qÀUÁ ªÀQîgÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 06-01-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ PÉ.J-32, PÉ-3367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃd PÀA¥Ër£À°è ¤°è¹ £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃdzÀ°è PÁè¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¤°è¹zÀ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ PÉ.J-32, PÉ-3367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢ 10-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 09-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ F±À¥Àà ªÀÄƯÉÃgÀ FvÀ£ÀÆ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ ²ªÀ¥Àà ªÀÄƯÉÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Éë£ÀºÀ½î PÁæ¸ï zÀ°ègÀĪÀ ºÉÆmÉîzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ vÀA¨ÁPÀÄ aÃn vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UËgÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-36 JªÀiï-4181 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ F±À¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛWÁAiÀĪÁV EvÀgÀ PÀqÉUÉ vÀgÀa gÀPÀÛWÁAiÀĪÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§Ä AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: UÀÄ©â PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀ¶ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀ:20 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀgÀZÀ£À½î ºÁ;ªÀÄÄ: UÀÄ©â PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2010 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ vÁ£ÀÄ §æºÀäPÀĪÀiÁj D±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ :- gÀ²ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀiÁzÀªÀ, ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð JvÀÛgÀ 5'3" zÀÄAqÀĪÀÄÄR PÉA¥ÀÄ §tÚ zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ZÀ¥ÀàmÉ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, ©½ §tÚzÀ reÉÊ£À ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÁݼÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ vÉÆÃUÀj aîUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸ÁB zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ vÉÆÃUÀj gÁ² ªÀiÁr 17 aî vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß Jj ªÉÄðAzÀ Jt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E½zÀÄ 6 aî vÉÆUÀj C.Q. gÀÆ.30,000/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À®;°¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

09 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«Ät oÁuÉ :¢. 07-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉJ¸ïDgï¦ PÁåA¥À¸À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ J¯ÉÆèà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉAiÀÄÄ «ZÁj¸À¯ÁV C®èzÉ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹PÉÆArzÀÄÝ J°èAiÀÄÄ DvÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ CªÀgÀ ¥Àwß ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JvÀÛgÀ 6 Cr, zsÀgÀ¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¤Ã® §tÚzÀ ºÁ¥sï ±Àlð     PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ 6] JqÀUÉÊ & JqÀUÁ® ¥Á¸Àéð (®PÁé) DVgÀÄvÀÛzÉ.

¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ µÀtÄäR ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ¸Á: zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ µÀtÄäR ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ 1.²æñÉÊ® vÀAzÉ ¸ÁºÉçuÁÚ ªÁqÉÃzÀ2.²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj 3.zÀªÀ®¥Àà PÀað    4.¸ÁºÉçuÁÚ vÀAzÉ gÀÄPÀät ªÁqÉÃzÀ ¸Á: J®ègÀÆ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.dAiÀÄZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀiÁªÀĤ, ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¬ÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß §eÁeï ¨ÁPÀìgï ¹n100 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J¦-02 PÉ-9238 C||Q|| gÀÆ.20,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 08-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ElÖ vÉÆUÀj aîUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 0801-2010 ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ°AUÀ¥Áà ¸Á: vÉÆ£À¸À½î [J¸ï] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÊ CA©PÁ zÁ®«Äî PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ 25 vÉÆUÀj aîUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 1,25,000 = 00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À vÉÆUÀj aîUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

08 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

eÉêÀVð oÁuÉ : EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ EeÉÃj-aUÀgÀºÀ½î gÉÆÃqÀ AiÀļÀªÁgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è DmÉÆà jÃPÁë ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-32, J-6402 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw CtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄ®èªÀÄä J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß aAvÁªÀÄt EvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ appe Atuo cab ªÁºÀ£À No KA-32, A-4376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ JzÀÄgÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ DmÉÆà jÃPÁë gÉÆÃr£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ©nÖvÀÄÛ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ PɼÀUÉ ¹PÀÌ ªÀÄ®èªÀÄä¼À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £À£ÀUÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆÃqÉPÀ¯ï oÁuÉ : ²æêÀÄw ¸ÉÆêÀĪÀé ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀªÀ½ [¨sÀvÀÛ] ºÀZÀÑ®Ä PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA; gÁªÀÄtÚ vÉÃj£À EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ §®±ÉÃnÖºÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 407 UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ PÀjêÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ & ªÀiÁ£À«fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 33 n. 5271 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ CzÀgÀ »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ & EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß 4-5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄtÚ »ÃgɪÀĤ ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ , vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁ UÀæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà UÀÄAeÁ¼ÀPÀgï , ¸Á: £ÀgÀ¹AºÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß CtÚ gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Áà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «zsÁå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÆèsÁ ¸ÀgÀ¹AUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁ®£ÀrUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ «Äd¨Á £ÀUÀgÀ qÁ: C¯ÁG¢Ý£À EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À jAUÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄÄ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj ¸ÀªÉÄvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà C¼ÀîV ¸ÁB ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ
vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà @ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 3.«oÀ×® vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 4.¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ UÀÄAeÉÆÃn 5.±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà UÀÄAeÉÆÃn 6. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ UÀÄAeÉÆÃn 7.gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà UÀÄAeÉÆÃn ¸ÁB J®ègÀÆ dªÀ½ [r] UÁæªÀÄ 8.eÉ.¹.¦ £ÀA. 6851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ eÉ.¹.¦ £ÀA. 6851 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁj PÉzÀgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÉêÀVð oÁuÉ : ¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ eÉêÀVðAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¤ÃgÀ®PÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAV ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ F »AzÉ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀ »£ÉßAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è MqÉzÀ ©Ãj£À ¨Ál° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ¸ÀAUÀqÀ §gÀ®Ä dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CPÀÌ ªÀįÉèñÀéj EªÀ½UÉ ¤¤ßAzÀ¯Éà FPÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ©nÖzÁÝ¼É ªÉÆzÀ®Ä ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MqÉzÀ ©Ãj£À ¨Án¬ÄAzÀ DPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÁf£À ZÀÆgÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ : ²æêÀÄw. ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À ºÀeÁgÉ ¸Á: ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-09 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw CzsÉåPÀëgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ zÁ£À¥Àà §PÀgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É eÁUÉ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E¯Éèà ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É AiÀiÁPÉà SÁ° ªÀiÁqÀ° CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr eÁUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: «tdV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ¼À »AzÉ PÀȶ ºÉÆAqÁ(UÀÄAqÁ) ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȶ UÀÄAqÁªÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄè° ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤AUÀtUËqÀ ºÁUÀgÀV FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÀÝtUËqÀ¤UÉ PÉýzÀPÉÌ ¤AUÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ eÉÆÃvÉUÉ §AzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄtdV J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÁ®¨sÁ« ¸Á: JªÀiï.r.Dgï. ±Á¯É UÀÄAqÀUÀÄwð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É 7£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ:13ªÀµÀð ¸Á:;aPÀÌ£À½î vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ« ªÀ¸Àw ±Á¯É¬ÄAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀ°®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÁ¼ÀV oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ aAZÉÆý JZï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05, 06-01-2010 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¼ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉUÁV 10 UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,40,144/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 06-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ¼ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

07 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ZÁlð dÆeÁl ¤gÀvÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ : ¢. 05-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.J¸À.L gÁWÀªÉAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À C¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÊ® eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À avÀæ ZÁlð ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CzsÀȵÀÖzÀ Dl 1 gÀÆ. UÉ 8 gÀÆ. UÉðèj CAvÁ zÉʪÀ °Ã¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 2314/- gÀÆ. , MAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À DlzÀ avÀæzÀ ZÁlð , MAzÀÄ UÉÆÃuÉ aî d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ ²æÃ.UËqÀ¥Àà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ºÉÆ£ÀÆßgÀ, ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁwæ fêÀ£À eÉÆåÃw ¥sÉÊ£Á£ïìzÀ ¦Vß PÀ¯ÉÃPÀë£À ªÀiÁrzÀ gÀÆ.1,50,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÀUÁð gÉÆÃr¤AzÀ ¨Á¨Á ºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ J¸ï.n.©.n PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ J 35 6252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ PÁ°¤AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ CAf¹ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CªÀgÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ ºÀt ºÁUÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 06-01-2010 gÀAzÀÄ ²æÃ.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À GªÀiÁ±ÉnÖ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:8-1304/14-J UÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï J¸ï.©.JªÀiï ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ. 2,00,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §UÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ ¤Ã° §tÚzÀ ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ PÁ¥ÉÆÃðgɱÀ£ï ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÖ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À ºÁåAqÀ°UÉ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÀÆVºÁQ E£ÉßãÀÄ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ »A¢¤AzÀ ¨É£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹ ¤ªÀÄä ºÀvÀÛgÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝªÉ £ÉÆÃrj CAvÁ ºÉýzÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ £ÉÆÃr ªÀÄvÉÛ wgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁåAqÀ°UÉ ºÁQzÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄgÀªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

05 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥Éưøï PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.±ÀAPÀgÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¹.¦.L avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:2/10 PÀ®A: 302 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ®Qëöäà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÇgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±ÀªÀ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀîzÀAvÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÀAzÀæQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà PÀ§â°UÉÃgï 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà 3.zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ. ºÀAzÀæQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 4-1-2010 gÀAzÀÄ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¸ÀĨsÁµï, ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt, gÁdÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸À®UÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÉÝêÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸À®UÀgÀ vÁAqÁzÀ°è UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqï EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ CzÉà vÁAqÁzÀ PÁªÉÃj UÀAqÀ ±À²PÁAvÀ (ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤Ãj£À mÁQUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á DVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è «oÀ×® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ, C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ, ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀįÁ, GªÉÄñï vÀAzÉ UÀt¥Àw, gÀªÉÄñï vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁdÄ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

04 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊQÛAiÀÄ PÉƯÉ:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ±ÀgÀt FvÀ£ÀÄ MAlPÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆë vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F »AzÉ ²ªÀ±ÀgÀt£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀwUÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ 10-11 wAUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ±ÀgÀt£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ vÁAiÀÄtÚ ºÀ®VAiÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À¢AzÀ UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ²æêÀÄw. ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÀjÃmï EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ WÁ¼À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ UÉÆgÉñÀ F 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ®UÀß ªÁV 5- 6 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV¯Áè E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ DUÀÄvÀÛªÉAiÉÆà E¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÀåqÀ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ PÁlªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¼ÀÄ ªÀÄįÁèªÀiÁj qÁå«Ä£À°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÀjÃmï ¸Á|| AiÀÄ®äªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

mÁåPÀÖgÀ ¥À°Ö ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 04-01-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÉåd£ÁxÀ ªÉÆÃWÁ ¸Á|| aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¨ÉÆüÀ£ÉÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J 39 n 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ ºÀt¢ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPÀÖgÀ£À EAf£ï £À J¯Áè mÉågÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌ DV mÁæPÀÖgï£À PɼÀUÉ ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉåPÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw. ªÀÄ«ÄvÁ UÀAqÀ ªÉåd£ÁxÀ ªÉÆÃWÁ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁl MA§vÀÄÛ d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.03-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ mË£ïºÁ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥À©èPï UÁqÀð£ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ K²AiÀÄ£ï mÁªÀgï ¥ÀPÀÌzÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ K²AiÀÄ£ï mÁªÀgï ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1.zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà AiÀÄqÀV, 2.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀªÀuÁPÀgï, 3.gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä aAZÉÆý, 4.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªï ¥Ánïï, 5.±ÀA©ü°AUÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 6.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀÄ®èUÉÆAqÀ, 7.§®gÁd vÀAzÉ «dAiÀĹAUï wªÁj, 8.±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀªÁít, 9.²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ gÀÆ.10350 = 00 ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw.±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆý£ï, G||UÁæ.¥ÀA.CzsÀåPÀë¼ÀÄ, ¸Á||ªÀĺÁUÁAªÀ, vÁ||f||UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀĺÀUÁAªï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÉPÉæÃljgÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ±ÀgÀt£ÀUÀgÀPÉÌ GzÉÆåÃUÀSÁwæ AiÉÆÃd£É PÉ®¸ÀzÀ ZÉPï PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà gÀlPÀ¯ï, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ªÀĺÁUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉPÉæÃljUÉ ZÉPïPÉÆqÀ¨ÉÃrgÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQAiÀiÁUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ eÉÆUÁÎr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æÃ.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥Ánïï, ¸Á||D¼ÀAzÀPÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ZÀPÀæPÀmÁÖ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.¥Ánïï QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï£À QðAiÀÄ£ÀÄß gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.15208/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, UÀÄlPÁUÀ¼ÀÄ, ¹UÀgÉÃmï, ©¸ÉÌmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊQÛAiÀÄ PÉƯÉ:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ±ÀgÀt FvÀ£ÀÄ MAlPÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆë vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F »AzÉ ²ªÀ±ÀgÀt£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀwUÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ 10-11 wAUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ±ÀgÀt£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ vÁAiÀÄtÚ ºÀ®VAiÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À¢AzÀ UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ²æêÀÄw. ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÀjÃmï EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ WÁ¼À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ UÉÆgÉñÀ F 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ®UÀß ªÁV 5- 6 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV¯Áè E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ DUÀÄvÀÛªÉAiÉÆà E¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÀåqÀ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ PÁlªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¼ÀÄ ªÀÄįÁèªÀiÁj qÁå«Ä£À°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÀjÃmï ¸Á|| AiÀÄ®äªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

mÁåPÀÖgÀ ¥À°Ö ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 04-01-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÉåd£ÁxÀ ªÉÆÃWÁ ¸Á|| aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¨ÉÆüÀ£ÉÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J 39 n 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ ºÀt¢ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPÀÖgÀ£À EAf£ï £À J¯Áè mÉågÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌ DV mÁæPÀÖgï£À PɼÀUÉ ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉåPÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw. ªÀÄ«ÄvÁ UÀAqÀ ªÉåd£ÁxÀ ªÉÆÃWÁ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁl MA§vÀÄÛ d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.03-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ mË£ïºÁ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¥À©èPï UÁqÀð£ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ K²AiÀÄ£ï mÁªÀgï ¥ÀPÀÌzÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ K²AiÀÄ£ï mÁªÀgï ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1.zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà AiÀÄqÀV, 2.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀªÀuÁPÀgï, 3.gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä aAZÉÆý, 4.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªï ¥Ánïï, 5.±ÀA©ü°AUÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 6.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀÄ®èUÉÆAqÀ, 7.§®gÁd vÀAzÉ «dAiÀĹAUï wªÁj, 8.±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀªÁít, 9.²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ gÀÆ.10350 = 00 ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw.±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆý£ï, G||UÁæ.¥ÀA.CzsÀåPÀë¼ÀÄ, ¸Á||ªÀĺÁUÁAªÀ, vÁ||f||UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀĺÀUÁAªï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÉPÉæÃljgÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ±ÀgÀt£ÀUÀgÀPÉÌ GzÉÆåÃUÀSÁwæ AiÉÆÃd£É PÉ®¸ÀzÀ ZÉPï PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà gÀlPÀ¯ï, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ªÀĺÁUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉPÉæÃljUÉ ZÉPïPÉÆqÀ¨ÉÃrgÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQAiÀiÁUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ eÉÆUÁÎr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æÃ.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥Ánïï, ¸Á||D¼ÀAzÀPÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ZÀPÀæPÀmÁÖ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.¥Ánïï QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï£À QðAiÀÄ£ÀÄß gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.15208/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, UÀÄlPÁUÀ¼ÀÄ, ¹UÀgÉÃmï, ©¸ÉÌmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

03 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :

¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ, ºÉʪÀiÁªÀw F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr n.«.J¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ zÉêÀgÀ ¥sÀ¸À¯ÉÆâ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 2-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÉÃqÀA vÁ®ÆèQ£À ±ÀPÀ¯Á¸À¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅzÀPÁÌV §gÀÄwÛzÁÝUÀ §ÄgÀÄUÀ¥À°è PÁæ¸À¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA. B J.¦-04-qÀ§Æè-4495 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®ètÚ @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀiÁUÀðªÁzÀ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉʪÀiÁªÀw EªÀjUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖjgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀA/UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á; PÀ£ÁðlPÀ vÉÆÃUÀj ¨ÉÃ¼É C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄAqÀ½ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl¢AzÀUÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀgÀªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ,J. 04 J-8432 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA.ªÀiÁgÀÄw ¸Á;ªÀÄgÀªÀÄAa EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀl JªÉÄäÃUÀ½UÉ rQÌ vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ vÀVÎUÉ ºÉÆÃV UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß dRAUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :¢.02-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀA £ÁUÀ¥Áà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| PÉÆrè vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ §£À±ÀAPÀj zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ vÉÃjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C¯Éè ¤AwzÀÝ 1,dUÀ¥Áà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄV 2.²æêÀÄAvÀ vÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄV 3.§¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀ¥Áà ªÀÄV 4.ªÀÄ®è¥Áà vÀA £ÀgÀ¸À¥Áà ZÀ£ÀÆßgÀ 5.gÀ« vÀA ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄV 6.©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄV ¸Á|| J®ègÀÄ PÉÆrè UÁæªÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ vÉÃjUÉ ªÀÄÄnÖ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁqÀÄw CAvÁ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 gÀAzÀÄ ²æäAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á. AiÀįÁè°AUÀ mÉærAUÀ PÀA¥À¤ £ÉºÀgÀÄ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ C¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV ºÀt 10,74,184/- gÀÆ. ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

02 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ªÉÊQÛ ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 01-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ,ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä »¥ÀàgÀV UÁæªÀÄPÉÌ §ÆvÁ½ ¹zÀÝ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA, PÉ.J. 33 JªÀiï-4005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £Àqɹ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 32 qÀ§Æèöå 2099 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà eÉÊ ¨ÁºÀzÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ eÉÆÃvÉUÉ «°AzÀ ²ªÀ±ÀgÀt, D£ÀAzÀ ªÀÄÆ® ¨sÁgÀw, PÀÆrPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀ UÀÄlÄPÁ vÀgÀ®Ä qÁ# ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÉÆäÃgÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄƬÄazÉ ¸ÀAUÀqÀ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð CA§qÀÌgï PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝgÉ.CAvÁ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqɬÄj CAvÁ agÁqÀÄvÁÛ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨sÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖUÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 02-01-2010 ªÀÄÄAeÁ£É oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít, ¸Á|| ®AUÉÆÃl¦Ãgï zÀUÁð ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.