POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ LzÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1.wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ 2.©üêÀÄÄ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà zÉÆtUÁAªÀ 3.ºÀj±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 4.±ÉÃPÀÄ @ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀgÀzÀ½î 5.ªÉAPÀmɱÀ @ §ÄqÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå EAUÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÁr gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ §UÉÎ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 95,020-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Î¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ ZÁPÀÄ ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ ©üêÀÄ£À½î ¸Á|| ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É avÁÛ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ¤AwzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ºÁ£Àð ºÉÆqÉzÀgÀÆ gÀ¸ÉÛ ©qÀ°¯Áè. vÁ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÁUÀ 4 d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® §AzÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ZÁ« PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Él ªÉƨÉʯï CQ: 4000/-gÀÆ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Éưøï PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É avÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À AiÀÄĪÀwAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÕõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æÃZÀAzÀæ±Á vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄqÀ½î ¸Á|| ªÀZÁÑ vÁ|| avÁ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ ªÀiÁ®Ä ¥ÉÊ¥ï CAUÀr EAqÀ¹ÖçAiÀįï JjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀiÁ|| 14 EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀwñÀ JA§ªÀªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.