POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀªÁét ¸Á|| ²gÉÆýî vÁAqÁ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ ºÁQ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà ºÉƸÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ²gÉÆýî AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ Nl ºÁQgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÁAqÁzÀ d£ÀgÀÄ Nl ºÁPÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr¢ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 21-11-10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉÛAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ £À°è¹zÀÝ £À£Àß DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.32 J. 1577 Dgï.n.N £ÀA. 3774 CAzÁdÄ ` 75,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ §qÀzÁ¼À ¸Á|| ¤A¨Á¼À gÀªÀgÀÄ, ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀtÚ ²UÀgÀPÀAn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £À£Àß ªÀiÁ°ÃPÀ£À ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸À¯ÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà C§Äݯï SÁzÀgï f¯Á¤ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¸Á§ SÁf ¸Á|| CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ eÉÃgÀlVAiÀÄ°è DUÉÆæà Jeɤì CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä CgÀ¼ÀUÀÄArUÉ ºÉÆÃV ¢: 02-01-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PËAlgÀzÀ°ènÖzÀÝ ` 20,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.