POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà gÀ« @ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸À®UÀgÀ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ gÉÆÃeÁ (PÉ) UÀÄ®§UÁð C±ÉÆÃPÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQøÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï CAUÀr PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ JA¢£ÀAvÉ, vÀªÀÄä ªÉƨÉÊ® CAUÀr PÉ.f.J£ï. ±Á¥ï ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-02-2010 ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ µÀlgï PÀvÀÛj¹zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°zÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 31 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqÀ ¸ÉlUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À ©r¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,69,792/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ¹gÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ gÁd CºÀäzÀ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 5-993/31/28 CºÀªÀÄzÀ gÀeÁ PÁ¯ÉƤ ªÉÄPÁÌ PÁ¯ÉƤ ºÀwÛgÀ jAUï gÉÆÃqï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ dA§Ä£ÁxÀ §tUÁgÀ ¸Á||UÀÄ®§UÀð ¢£ÁAPÀ 16-01-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉÃðlzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÀ¹AUÀ mÁªÀgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¥ÁQðAUÀ eÁUÀzÀ°è ¤°è¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 PÀÆå 1987 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV CzÉà ¢ªÀ¸À §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀiËTÃRªÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ NtÂAiÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzsÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, w½zÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® «ZÁj¸À®Ä ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÁV UÉÆÃvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà gÁtªÀAvÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ dªÁgÀ ¹ªÉÄÃAl PÀA¥À¤ ±ÀºÁ¨ÁzÀ. PÉ®ªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀhÄqï.¹.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÃPÀÆåjn UÁqÀðUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄ°AUÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ gÀhÄqï.¹.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãÀUÉÃl£À°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«²ézÁå®AiÀÄ oÁuÉ : ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¥ÀjÃl ¸Á: ºÁUÀgÀUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 03-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¤Ã®PÀAoÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CzsÀð QéAmÁ® vÉÆUÀj AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÀÝAiÀÄ®AiÀÄ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 29-01-10 gÀAzÀÄ 1.SÁeÁ¥Á±Á 2.ªÀÄPÀ§Æ® ¸Á: E§âgÀÄ £ÀÆå gÀºÉêÀÄvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £ÀÆå gÀºÉêÀÄvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è 1 PÀÄj C:Q: 1000 gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¸Á: £ÀÆå gÀºÉêÀÄvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.