POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöät vÀAzÉ zÉëAzÀæ  ¹gÀÆgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, ¢:11-04-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀzÀ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀPÉÌ §tÚ ºÀZÀÄѪÁUÀ C«ÄÃvÀ vÉÆÃ¼É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §tÚ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁrzÁUÀ £ÁªÀÅ C«ÄÃvÀ¤UÉ  «ZÁj¸À®Ä, C«ÄÃvÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ¤UÉ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ©gÁzÀgÀ ¸Á|| dªÀıÉnÖ £ÀUÀgÀ £ÁUÀ£À½î gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£À ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ 1)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©gÁzÀgÀ 2) ¥ÀÄmÁå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà AiÀļÀªÀAvÀV eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ 500/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉýzÁUÀ ¨É®Ö¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ ºÉzÀj¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.