POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁnPÀgï ¸Á: gÀAeÉÆüÀ EªÀ¼ÀÄ EUÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÉrØ E§âgÀÄ ¦æw ªÀiÁqÀÄwÛzÉêÀÅ ZÀ£ÀߥÀà £À£ÀUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀßUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÄ ®UÀß CUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý 2 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ZÀ£ÀߥÀà £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ CUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ §¸ÀtÚ CUÀ¸ÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ FUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ CUÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ CUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É F «µÀAiÀÄ EAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ PÉÆr ZÉ£ÀߥÀà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ZÉ£ÀߥÀà£À CtÚ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀVUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á:SÁeÁ R¢ÃgÀ PÁ®¤ ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 15-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢Pï E§âgÀÆ PÀÆr vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.©.J£ï. EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV PÁ¯ÁºÀÄqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ¯ÁºÀÄqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1.¸ÀƦüAiÀiÁ£ï, 2.¥sÀgÀªÀiÁ£ï, 3.CvÁ, 4.DwÃPÀ F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ¹ÖPï, ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æªÀÄw ªÀÄÄPÀìzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ¦üÃPï ºÉƸÀªÀĤ ªÀ : 25 ªÀµÀð ¸Á: zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV E®zÀè PÁgÀt DPÉ ¸ÀĸÁÛV EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ½UÉ qÁ: UÀ£ÁvÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ°è vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ OµÀ¢ü UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. EzÉà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2010 gÀAzÀÄ 2ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ eÉÊ ©üêÀÄ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw ¸Á: PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ £ÉÆA¢UÉ PÉÆr ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ D¼ÀAzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqï zÀ°è ¤AwÛzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ C°èUÉ PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt E¸ÀgÁeÉ ¸ÀAUÀqÀ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr ºÀ¼ÉAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è£À zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj J®ègÀÆ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr Hj£À ºÉÆUÁgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ CAvÀgÀ eÁw ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉzÁÝ£À FUÀ ¤Ã£ÀÄ gÁdQ ªÀiÁqÀPÀ §A¢AiÀiÁå CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀļÀ PÁA§¼É ¸Á: vÀqÉÆüÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÉÆäj£À ²æà PÀ¯ÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀåzÀ°è PÀÄ¹Û PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ «oÀ® ¹AzÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀÄ¹Û DqÀĪÀªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÆî±ÀnÖ ¸ÀAUÀqÀ 20 d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽî¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 


 

¨Á®PÀ£À C¥ÀºÀgÀtPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw dAiÀIJæ UÀAqÀ zÀȪÁZÁAiÀÄð eÉÆò JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤gÀÄzÀÞ vÀAzÉ zÀȪÁZÁAiÀÄð eÉÆò JA§ 10 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ DlªÁr vÀ£Àß gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 14-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉƸÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 4 d£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÀgÀ°èzÀÝ PÀgÀªÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ, xÀ½¹, ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹, C¥ÀºÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÀÄUÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ §§¯ÁzÀ G|| gÁåA¨ÉÆà ¥sÉÊ® ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á|| ºË¹AUÀ ¸ÉƸÉÊn ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ §APÀÆgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀÝ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-02-2010 jAzÀ 14-02-2010 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹HlzÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JgÀqÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ C®Äå«Ä¤AiÀÄA §UÉÆÃuÉ ªÀÄvÀÄÛ 1 ¥sÁªÀÄ JuÉÚ ¥ÁQÃl C.Q-4040/- gÀÆ £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄÄSÉñÀ vÀAzÉ Q±À£À ZÀªÁít ¸ÁB PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ZÀªÁít vÁAqÁ vÁBfB UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ¹J£ï¦. 659 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÉÄl¯ï ªÀPÀð CAUÀr¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀuÉ ¸ÁB UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ:32, JªÀiï:3768 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀmÁßAiÀÄPÀ ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥À²ð ºÁPÀ®Ä UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁdÄ zÉÆñÉnÖ EªÀgÀ ¥À²ð CqÁØ¢AzÀ ¥À²ð vÀgÀ®Ä CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁqÀð PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV CªÀjUÉ J©â¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ¸ÁB zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) vÁBºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀAZÁ¼À ¸ÁB zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ E§âjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÉÃqÀA PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¹ªÉÄAl mÁåAPÀgÀ £ÀAB PÉ.J-32, J-9362 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄ E£ÀÆß 2 Q.«Ä CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß mÁåAPÀgÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è mÁåAPÀgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ QèãÀgÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ. 14-2-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉÖÃmï Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ gÀÆ. 435/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.