POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

ªÁr ¥ÉưøïoÁuÉ:²æà ºÁd¥ÀàvÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨sÀdAwæ ¸Á|| CtÂÚÃPÉÃgÁgÀªÀgÀÀ ºÉAqÀwgÁtªÀÄä EªÀ½UÉ ªÉÆãÁ¥ÀàG¥ÁàgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 22-03-10 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀCtÂÚPÉÃgÁUÁæªÀÄzÀ ªÀqÀPÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁrJ¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄªÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É 24-03-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪À¸ÀįÁVzÀÄÝ ªÁr ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝvÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ:¢£ÁAPÀ 24/3/2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀįÁè¨Á¬ÄvÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉƽî C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁjUÉÊgÁtÄd«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 120, 121gÀ°è G½ªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀzÁåªÀ¥ÀàvÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÉÆUÀ£ÀlVeÁ|| PÀÄgÀħgÀ 2) ¸ÀAdÄvÀAzÉ ©üêÀıÁ ºÀgÀVeÁ|| ªÀiÁ®UÁgÀ 3) ©üêÀıÁvÀAzÉvÉÆÃl¥Àà ºÀgÀVeÁ|| ªÀiÁ®UÁgÀEªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-3-2010 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eɹ©¬ÄAzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ¹ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀvÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄeÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrfêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄvÀAzÉw¥ÀàuÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¸Á: ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀgÀªÀgÉÆA¢UɸÉÆêÀÄ£ÁxÀUÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀvÀAzÉPÀtð¥Áà ªÀÄgÀUÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀ£ÀÄßPÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ºÉÆ®zÀ¸ÀA§AzÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤£Àß ºÉÆ® EzÉ ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉUÀÄwÛUÉDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ¢ÝjCzÀ£ÀÄßPÁå£À¸À¯ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¨ÉÃgÉd£ÀjUÉ ºÁQzÀÝgÉ 3 d£ÀCtÚvÀªÀÄäA¢jUÉfêÀzÀ ¨sÀzÀjPÉ ºÁQzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÉ.