POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 12/04/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ gÉÆÃqÀ QtÂÚ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA: 218[F] £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj.¸ËªÀÄå ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉJ-32/ JA 7030 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄ.¸ËªÀÄå EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ²ªÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå PÉjªÀÄoÀ ¸Á|| PÉÆÃqÁè vÁ|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-04-10 gÀAzÀÄ EAUÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj« ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ aÃgÁqÀÄwÛÃzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý §AzÀÄ 4 d£ÀjUÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉ¢zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆî¥Àà£ÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå Dgï.n.N. PÁæ¸À¢AzÀ gÉïÉÊ ¸ÉÖõÀ£À PÀqÉUÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆà JªÀiï Dgï ¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀºÉÆUÀÄwÛzÀÝAvÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÃzÀj¹ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ J£ï-73 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ºÁåAqÀ¸Àmï C:Q: 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àædé¯ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÁZÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 108/3 £Éà ºÀAvÀ §qÉÃ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð (ºÁ.ªÀ) j°èUÉÃgÀ mÉÃPÉÆéêÁ £ÀA. 87 D¯ÁäA ¸ÉÃAlgÀ JªÀiï.f. gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ©eÁ¥ÀÄgÀ WÀlPÀzÀ gÁdºÀA¸À §¹ì£À°è §gÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÀA¥À¤ MzÀV¹zÀ °£ÉƪÁ ¯Áå¥À mÁå¥ï C.Q. 40,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼Àî MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà gÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ¸Á:dªÀiïdªÀiï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃw ªÉÊ£ï ±Á¥ï £À°è PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÊ£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ ±ÁºÀ§Ä¢Ý£ï vÀAzÉ E¨Á滪Àiï¸Á¨ï ¸Á: PÁ¯ÁºÀÄqÁ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ªÉÊ£ï ±Á¥sï »AzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.