POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà SÁ¹ÃA ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉî ¸Á: CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁºÉç¥ÀmÉî vÀAzÉ SÁ¹ÃA ¥ÀmÉî SÁf ªÀ: 30 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß 1.¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÉÊ¥Á£À¸Á§ D®UÀÆgÀ 2.¸ÉÊzÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ D®UÀÆgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸Á: vÀªÀÄzÉÆrØ ºÉgÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥Á®Ä §gÀ°¯Áè CAvÁ CzÉ MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢. 16-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ, 2.±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¸Á|| £ÁUÀ£ÀºÀ½î UÀÄ®§UÁð, 3.vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ, ¸Á|| ¦ü®Ögï ¨Éqï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÉƺÀäzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉÊ£À gÁªÀÇgÀPÀgï ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ vÁ: avÁÛ¥sÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆ ºÀÄAqÁ £ÀA: PÉ.J-32/ PÀÆå-2356 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸À©JZï. ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ ¥ÁQðAUÀ ªÀiÁr ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ¤AwgÀĪÀ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥sÀ £ÀA: PÉ.J-33/JªÀiï.201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ rQÌ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ C.Q. 10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¥ÁQðAUÀ £À°è G½zÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.1. »gÉÆà ºÀÄAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA:PÉ.J-33/ºÉZï.1173. 2. ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA; PÉ.J-32/J¸ï.7574, 3. ºÀÄAqÁ ±ÉÊ£À £ÀA: PÉ.J-32. «. 3958 4. »gÉÆ ºÀÄAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï PÉ.J-32 qÀ§Æè- 4996 5. §eÁd JPÀì.¹.r.£ÀA:PÉ.J-32. AiÀÄÄ-2887 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.