POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀiÁAUÀ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²ªÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ PÀnÖAUÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ «£ÁBPÁgÀtªÁV £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÀÄð¨sÁµÉUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀnAUï ±Á¥À£À ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CªÉÆÃX @ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N UÉ ºÉÃUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ §A¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ w«AiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.