POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æêÀÄw ²ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á|| UÀAeï PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢: 10-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ©½ zÀ¹Û PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ CAzÁdÄ 60,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 3 vÉÆ°AiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.