POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨Á®PÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉƧÄâgÀ ¸Á|| UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä C¤Ã¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 12 ªÀµÀð. EvÀ£ÀÄ ¢.25-9-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ºÀÄrQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ