POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà AiÀįÉÝ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV vÁ|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀiÁä EªÀjUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.